Mor og søn.jpg 15.02.2017 - Sidst redigeret - 15.02.2017

LEVs internationale arbejde

LEV arbejder med udvikling i Europa, Afrika og Asien og har gjort det siden 1994. Det er baseret på principper som solidaritet og hjælp til selvhjælp for udviklingshæmmede mennesker og deres pårørende.

Arbejdet tager afsæt i FNs Handicap Konvention og er rettighedsbaseret. Det bliver finansieret af Danida midler, som bliver administreret af Danske Handicaporganisationer gennem Handicappuljen. LEV støtter en række partnerorganisationer der arbejder med at forbedre vilkårene udviklingshæmmede mennesker og deres pårørende gennem selvhjælpsgrupper, politisk fortalervirksomhed og self-advocacy.  Sådan arbejder LEV   

I 2014 vedtog LEVs Hovedbestyrelse for en ny strategi for LEVs Internationale arbejde frem til 2019. Det tager afsæt i mange års erfaringer både med udviklingsarbejde ude og foreningsarbejdet i Danmark. LEV ønsker at fremme udviklingen af demokratiske organisationer for udviklingshæmmede mennesker og deres familier i udviklingslande. Sigtet er at begge køn har glæde af udviklingsaktiviteterne og at projekterne er bæredygtige, så relevante aktiviteter kan fortsætte efter støtten fra LEV er ophørt.

LEV samarbejder altid med ligesindede partnerorganisationer, som normalt er medlem af Inclusion International. Inclusion International er en international paraplyorganisation med fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, som Landsforeningen LEV er medlem af.

De fleste partnerorganisationer har etableret selvhjælpsgrupper for forældre og andre pårørende, hvor de kan tale med andre som er i en lignende situation og få både følelsesmæssig støtte og praktisk hjælp. Følelsen af isolation og bekymring som mange pårørende oplever, kan dermed afløses af fællesskab, udveksling.

I projektarbejdet lægger vi stor vægt på: LEVs strategi for international udvikling

Det godepartnerskab
LEV samarbejder altid med ligesindede organisationer og bidrager gerne til, at nye dannes. Valg af partner og udviklingsbistanden koordineres gerne med større netværksorganisationer og handicapparaplyer som f.eks. Inclusion International, for at sikre LEVs arbejde med andre ressourcestærke partnere.

Bæredygtige projekter og partnerskaber
Når LEV starter et partnerskab, er det altid med fokus på at kapacitetsopbygge partnerne,der herigennem yder endnu mere støtte til udviklingshæmmede. Derefter udfaser LEV partnerskabet, hvorefter partneren selv fortsætter arbejdet. Det bæredygtige element i LEVs arbejde er midlertidig kapacitetsopbygning og en ordentlig ”exit strategi”.

National inklusion og handdicapparaplyer
LEV arbejder altid for fuld inklusion af partnere i deres nationale handicapbevægelse. Samarbejdet med andre organisationer er vigtigt for den fælles sag, og LEV mener, at handicapparaplyerer vigtige platforme, hvor meget kan udrettes.

Ejerskab
Det er essentielt, at LEVs partnere tager ejerskab for projekterne fra dag 1 og ikke udvikler et afhængighedsforhold til LEV. Derfor har LEV skarpe krav til partnerne og deres daglige arbejde, så projekterne kommer flest mulige til gode, uden at LEV bruger overflødige ressourcer.

LEVs strategi for udvikling af organisationer af udviklingshæmmede og deres familier
LEV har i 2014 udarbejdet en strategi for udviklingsarbejdet. Den tager afsæt i mange års erfaringer med udviklingsarbejde ude og foreningsarbejde i Danmark. En hjørnesten er støtte til dannelse af paraplylignende organisationer, som LEV selv, kombineret med opbakning til lokale grupper af forældre.

Altid udvikling i fokus
Mange års engagement i international udvikling har lært LEV, at det er vigtigt at huske især de vellykkede indsatser. Nye projekter planlægges derfor med øje for, hvad der har virket både ude og hjemme. Derfor er der altid fokus på forbedrede rutiner, der vil øge kvaliteten af projektarbejdet.

Besøg vores partner organisation Inclusion International